ابتدا پن را با آب مرطوب کرده تا خوب کف نماید.

سپس کف ایجاد شده را به مدت یک دقیقه روی پوست ماساژ دهید و متعاقب آن به خوبی آبکشی نمایید.